SPECIALE VERTONING FILM BIRDWATCHERS

Maandag 6 april 2009 verzorgen verschillende Nederlandse organisaties een speciale vertoning van de Braziliaanse film Birdwatchers, als onderdeel van het Movies that Matters filmfestival.
De film, met de oorspronkelijke titel Terra Vermelha, vertelt het verhaal van de inheemse Guarani Kaiowá, in Mato Grosso do Sul, Brazilië, en hun strijd om hun land. De strijd om het land gaat tussen de Guarani Kaiowá en de steeds verder uitbreidende grootschalige landbouw in het gebied, vooral soja- en suikerrietplantages. Het suikerriet is de grondstof voor de biobrandstof ethanol, de soja is de grondstof voor biobiesel en diervoeder.

Via een klik op het affiche van de film kunt u de trailer van deze film bekijken !!DEBAT

Na de vertoning volgt een debat met Amilton Lopes, een van de politieke leiders van de Guarani Kaiowá, en Rogério Batalha, advocaat die hen juridische bijstand verleent.

Deze avond is georganiseerd in samenwerking met Amnesty International, CIMI, FIAN Nederland, FIAN Brasil, Global Forest Coalition, Mensen met een Missie, NCIV, Solidaridad, Steungroep Indianen in Brazil en Survival International.

GUARANI KAIOWA EN NEDERLAND

Nederland is, na de Verenigde Staten, de grootste importeur van deze producten. Soya voor de voedings- en bioindustrie, en steeds meer, biodiesel en ethanol als biobrandstoffen. Er is dus een directe link tussen de rechten van de Guarani Kaiowá en Nederland.

PETITIE OVER DUURZAAMHEIDSCRITERIA

De betrokken organisaties bieden op dezelfde dag een petitie aan het parlement aan over sociale en duurzaamheidscriteria voor de import van biobrandstoffen.

STEUNFONDS GUARANI

Steun de Guaraní: www.guarani-survival.org

Ter gelegenheid van de film Birdwatchers heeft Survival International in samenwerking met filmregisseur Marco Bechis een steunfonds in het leven geroepen om de Guaraní te helpen hun rechten, hun land en hun toekomst te verdedigen. Het fonds is bedoeld voor financiële ondersteuning van projecten van de Guaraní die zich richten op het terugwinnen van hun zelfvoorziening, in het bijzonder projecten die Guaraní gemeenschappen en de Guaraní bevolking als geheel ten goede zullen komen.

VERTONING BIRDWATCHERS / TERRA VERMELHA

Datum: 6 april 2009
     Locatie: Kriterion, Amsterdam
     Tijd: 19.00

OVERIGE VERTONINGEN:

Datum: 3 april, 21.45 Filmhuis Den Haag, met een korte introductie door Cindy Johnson
     van Survival International
     Datum: 5 april, 11.30 Theater aan het Spui

DE BETROKKEN ORGANISATIES:

MOVIES THAT MATTER: Movies that Matter vertoont en promoot gedurende het hele jaar belangwekkende films over mensenrechten en menselijke waardigheid en organiseert en stimuleert filmprogramma's. Wij koppelen filmvertoningen aan verdieping en debat en zijn het kenniscentrum op het gebied van film en mensenrechten. Wij geloven dat het medium film weerstand kan bieden aan onverschilligheid en cynisme en dat het een ‘gezicht' kan geven aan bedreigingen van individuele vrijheid en waardigheid. Movies that Matter brengt makers, film en publiek bij elkaar om zodoende de impact van de film en het engagement te vergroten.

NCIV: Het Nederlands Centrum voor Inheemse Volken (NCIV) komt al 40 jaar op voor de erkenning en naleving van de rechten van inheemse volken. Hoewel deze rechten in 2007 door de Verenigde Naties in een Verklaring zijn erkend, vinden er op veel plaatsen in de wereld nog altijd ernstige schendingen van die rechten plaats. Het NCIV richt zich nu op de overheid en bedrijven in Nederland en roept hen op om er alles aan te doen om deze Verklaring na te leven. We willen voorkomen dat schendingen van de rechten van inheemse volken, zoals die van de Guarani, plaatsvinden door activiteiten waar Nederland direct of indirect bij betrokken is.

MENSEN MET EEN MISSIE: Mensen met een Missie zet zich in voor internationale samenwerking vanuit de katholieke missionaire traditie. Omwille van de menselijke waardigheid werkt MM aan een wereld van gerechtigheid en vrede en draagt zij bij aan het veranderen van machtsverhoudingen ten gunste van uitgeslotenen in het Zuiden. MM doet dit door de kracht te versterken van faith-based basisorganisaties in het Zuiden die zich inzetten voor sociale gerechtigheid. MM ondersteunt ook partnerorganisatie CIMI die zich in Mato Grosso do Sul inzet voor de naleving van de rechten van de Guaraní-Kaiowá.

FIAN: Foodfirst Information & Action Network (FIAN) is een internationale mensenrechtenorganisatie die zich wereldwijd inzet voor het recht op voldoende en voedzaam voedsel. Het gebrek aan land, onvoldoende toegang tot voedsel en de mensonwaardige arbeidsomstandigheden in de suikerrietproductie hebben fundamentele mensenrechten, met name het recht op voedsel, zwaar aangetast voor de Guarani-Kaiowá in Mato Grosso do Sul.

GLOBAL FOREST COALITION: De Global Forest Coalition is een netwerk van milieuorganisaties en Inheemse volkeren organisaties en zet zich wereldwijd in voor armoedebestrijding van inheemse en andere van bossen afhankelijke volken. Alleen als men de rechten van de Guarani-Kaiowá in Mato Grosso do Sul eerbiedigt zal er in dit gebied voldoende basis zijn voor een rechtvaardig bosbeheer en kan verdere ontbossing en aantasting van bossen worden voorkomen.

STEUNGROEP INDIANEN IN BRASIL: vraagt in Nederland aandacht voor de acties van Inheemse Gemeenschappen in Brazilië die strijden om hun land en om het behoud van de eigen identiteit. Het overleven van Inheemse Volken heeft steeds meer te maken met de sociale en economische verhoudingen zoals deze op wereldniveau bestaan.

SURVIVAL INTERNATIONAL: Survival International is een mensenrechtenorganisatie voor in stamverband levende inheemse volken over de hele wereld. Survival zet zich al 40 jaar in voor inheemse volksstammen en helpt hen om hun levens te verdedigen, hun leefgebieden te beschermen en hun eigen toekomst te bepalen.

CIMI: De Conselho Indigenista Missionário van de Braziliaanse Bischopsconferentie, ondersteunt sinds 1972 de inheemse volken in Brazilië in hun strijd voor erkenning, voor hun land, autonomie en voor de bescherming van hun culturele rechten.

AMNESTY INTERNATIONAL: Amnesty International is een wereldwijde organisatie die zich wijdt aan de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948. Het streeft naar de volledige en onverdeelbare implementatie van alle daarin genoemde mensenrechten: politiek, burgerlijk, sociaal, economisch en cultureel. Het streven om de Guarani-Kaiowa een menswaardig bestaan te geven is een van de speerpunten in ons beleid op Brazilie.